let off & take up

لت آف ( چله شل کن ) بر روی ماشین بافندگی یک مکانیزم محرک است و سرعت چرخش چله های بافندگی را کنترل می کند و نخ تار را آزاد می کند یا به دستگاه بافندگی می رساند به این ترتیب کشش تار کنترل می شود.

در طرف دیگر سیستم تیک آپ ( چله سفت کن ) مقدار نخ تار کشیده شده به سمت جلو پس از قرار دادن پیک را کنترل می کند. این تعداد پیک در هر اینچ لباس را تعیین می کند.

لت آف باید با تیک آپ هماهنگ شود تا کشش مناسب در طول فرآیند بافندگی داشته باشد. بنابراین فاصله پیک و نرخ تحویل در ماشین بافندگی توسط رابطه بین لت آف و تیک آپ کنترل می شود.

برای درک بهتر ویدئوی زیر را تماشا کنید…