مجموعه عملیات انجام شده در هر ماشین بافندگی اعم از دستی و اتوماتیک به شرح زیر می باشد:

    1.تشکیل دهنه shedding

    2. پودگذاری filling insertion

    3.دفتین زنی beat up

    4.باز شدن نخ تار  let off

    5.پیچیدن پارچه  take up

    1.تشکیل دهنه:

نخ های تار با توجه به نوع بافت به دو یا بیش از دو گروه تقسیم می شوند.تعداد ورد ها نشان دهنده ی تعداد گروه های نخ تار است. که برای بافت ساده به حداقل دو گروه نخ تار نیاز است که برای تشکیل دهنه یکی از وردها بالا رفته و دیگری پایین می آید.با افزایش تعداد وردها طرح های بافت متنوعی می توان ایجاد کرد.

     2 .پودگذاری:

پس از تشکیل دهنه پودگذاری انجام می شود. پودگذاری به معنای عبور دادن نخ پود از داخل دهنه تشکیل شده توسط نخ های تار می باشد. بعد از یک عمل پودگذاری برای پود بعدی جای وردها عوض می شود و نخ تار های بالایی به پایین می روند و بالعکس.

     3.دفتین زنی:

زمانی که نخ پود از میان نخ های تار عبور می کند هنوز در جای خودش محکم نشده است ازین رو می بایست آنرا با ضربه دفتین کوبید تا به لبه پارچه متصل شود.به این عمل دفتین زنی می گویند. پس از آنکه دفتین توسط شانه بافندگی عمل کوبیدن را انجام داد به عقب باز می گردد و بار دیگر عمل تشکیل دهنه برای پود بعدی آغاز می شود.

      let off .4

سه عملیات قبلی بصورت متوالی که انجام شد ، باید شرایط برای بافت پود بعدی مهیا شود برای اینکار چله ی نخ توسط مکانیزم بازکننده ، چرخانده شده و به مقدار مورد نیاز نخ تار برای بافت یک پود از روی آن باز می شود.

      5. take up

همزمان از سمت دیگر، پارچه ی بافته شده توسط پود قبل کشیده شده و پارچه، روی غلتک پارچه پیچیده می شود. هماهنگی بین باز شدن نخ تار و پیچیده شدن پارچه،  برای رسیدن به عملیات بافندگی صحیح و کیفیت مطلوب پارچه از اهمیت بسزایی برخوردار است.